۲۲ اسفند روز گرامیداشت مقام شهیدان

۱۸ اسفند ۱۳۹۹ ۹

۲۲ اسفند ماه در تقویم رسمی کشور روز بزرگداشت شهدا نامگذاری شده است.

روزمردانی که عاشقانه رفتند تا دیاری آباد و امن برای امروز ما بسازند.